Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Pomoc naukowa dla Płateczków - Różaniec Biblijny


 

Ś.P. Marek( już nie kaczysta)

 

Czym jest Różaniec Biblijny?

Różaniec Biblijny można odmawiać indywidualnie lub wspólnotowo. Sposób jednak pozostaje zawsze ten sam, czyli:

1. zapowiedź tajemnicy różańca;
2. modlitwa Pańska Ojcze nasz;
3. przed każdym z dziesięciu Pozdrowień anielskich Zdrowaś Mario czytamy podany cytat z Pisma św., który zanurza nas w rozważaną tajemnicę;

4. dodatkową podporą w utrzymaniu uwagi na rozważanej tajemnicy może być wzbogacenie każdego Zdrowaś Mario stosownym do tej tajemnicy « dopowiedzeniem »; na koniec Chwała Ojcu

Gdy różaniec odmawia się we wspólnocie wskazane jest, aby jedna osoba przewodniczyła modlitwie, rozpoczynając Ojcze nasz, Zdrowaś Mario itd., inna zaś aby czytała fragmenty Biblii.
Wartość Różańca Biblijnego
Jak wiemy z praktyki, modlitwa różańcowa nie zawsze jest łatwym chlebem. Trzeba bowiem obejmować myślą i sercem rozważaną tajemnicę, a jednocześnie recytować słowa modlitwy. Różaniec Biblijny może być wielką pomocą w "zanurzaniu się" w wydarzenia, przez które dokonało się nasze zbawienie. Medytacja tajemnic różańcowych przez cały dziesiątek, paciorek po paciorku, jest ożywiana przez teksty biblijne. To słowo samego Boga w modlitwie różańcowej jest światłem -- które daje poznanie, ogniem -- który rozpala serce, oraz prawdą o Bogu i o człowieku -- która mobilizuje do lepszego życia.


Przykład:
Tajemnica IV: Ofiarowanie

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, ofiarowała w świątyni. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Maryja i Józef, według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (Lk 2: 22)

Zdrowaś Mario

2. żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. (Lk 2: 25)

Zdrowaś Mario

3. Duch Święty spoczywał na nim i objawił mu, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (Lk 2: 26)

Zdrowaś Mario

4. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, on wziął je w objęcia i błogosławił Boga. (Lk 2: 27-28)

Zdrowaś Mario

5. « Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa ». (Lk 2: 29)

Zdrowaś Mario

6. « Bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów ». (Lk 2: 30-31)

Zdrowaś Mario

7. « Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela ». (Lk 2: 32)

Zdrowaś Mario

8. Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego:« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą ». (Lk 2: 34)

Zdrowaś Mario

9. « Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, również Twoją duszę miecz przeniknie ». (Lk 2: 35)

Zdrowaś Mario

10. Potem wrócili do Galilei, do swego miasta -- Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. (Lk 2: 39-40)

Zdrowaś Mario Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------